Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, February 8, 2014


 Số: 10/2013/TT-BTNMT - Thông tư Quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000
TẢI VỀ
 Số: 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ - Sử dụng Công nghệ GPS/GNSS trong đo lưới khống chế trắc địa 
TẢI VỀ
 Số 40/2011/TT-BTNMT - Quy định về định mức Kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý
TẢI VỀ
 số 37/2011/TT-BTNMT - Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
TẢI VỀ
 Số: 34 /2011/TT-BTNMT - Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp
TẢI VỀ
 Số: 23/2011/TT-BTNMT - Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ
TẢI VỀ
 Số: 21 /2011/TT-BTNMT - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
TẢI VỀ
 Số: 05/2011/TT-BXD - Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
TẢI VỀ
 Số: 32/2010/TT-BTNMT - QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
TẢI VỀ
 Số: 24/2010/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia
TẢI VỀ
 Số 17/2010/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về kỹ thuật Chuẩn dữ liệu địa chính và các Phụ lục
TẢI VỀ
 Quyết định Số: 02/2010/QĐ-UBND - Về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
TẢI VỀ
 Thông tư số:: 23/2009/TT-BTNMT - Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ
TẢI VỀ
 Thông báo số: 78/TB-STNMT - Về việc cung cấp và khai thác sử dụng Thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ
TẢI VỀ
 Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT - Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ
TẢI VỀ
 Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT - Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phảm địa chính
TẢI VỀ
 Số: 08/2008/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000
TẢI VỀ
 Số: 37/2008/QĐ-UBND - V/v điều chỉnh đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (Các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
TẢI VỀ
 370/TTg-NN - phê duyệt Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ quy hoạch, quản lý sử dụng đất quốc phòng
TẢI VỀ
 Số: 01/2008/QĐ – BTNMT - Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 bằng ảnh vệ tinh
TẢI VỀ
 Quyết định số: 33/2008/QĐ-TTg - Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
TẢI VỀ
 13/CT-UBND - Về việc tăng cường quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
TẢI VỀ
 229 /QĐ-BTNMT - Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/2007/TTg ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ
TẢI VỀ
 Số: 13/2008/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bộ đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
TẢI VỀ
 23/2007/QĐ-BTNMT - Ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
TẢI VỀ
 17 /2007/QĐ-BTNMT - Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2007 hết hiệu lực thi hành
TẢI VỀ
 02/2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ
 03 /2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ
 03/2007/QĐ-BTNMT - Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ : 1.50000
 01/2007/QĐ-BTNMT - Về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ
TẢI VỀ
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm