Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, August 28, 2014


Code này nhiều blog đã hướng dẫn nhưng vẫn còn nhiều điều bất cập.Ví dụ code không có quảng cáo đi kèm trên khung player nhưng thực chất chỉ hỗ trợ được 2 server: Youtube và Dailymotion.Còn một số code chia sẻ trên mạng hỗ trợ nhiều server thì thường đi kèm quảng cáo trên khung player,code đã được mã hóa muốn cấu bỏ phần quảng cáo cũng không đủ khả năng(chắc ko ai muốn :D )
Bài này sẽ trình bầy code không đi kèm quảng cáo hỗ trợ nhiều server nếu ai thích thì lấy dùng.

DEMO
Làm Thế Nào Để Áp Dụng Vào Blogspot
1- Tiến hành cài đặt ta dán đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>
.id {font-size:1px;display:none}
#list_tap{float:center;background:#eee;text-align:justify;border:1px solid #C2C2C2;width:500px;padding:10px}
#list_tap ul{float:left;list-style:none;margin:5px 0;width:100%;text-algin:left}
#list_tap ul li{float:left;text-algin:left;text-decoration:none;font:bold 12px Tahoma;}
#list_tap ul li.sev{color:#c60;}
#list_tap ul li.ep a.a_tap{color:#262626;padding:0px 5px 0px 8px;}
#list_tap ul li.ep a.a_tap:hover{color:blue}
#list_tap ul li a.active {color:#c20c0c;padding:4px 5px 4px 8px;text-decoration:blink;}
#anc_tp{float:center;width:97%;background:#E0E0E0;border:1px solid #ccc;border-radius:3px 5px;font:bold 12px Tahoma;line-height:24px;color:#c20c0c;overflow:hidden;margin:5px 0;padding:3px 5px 3px 10px}
#anc_tp span{color:RED}
2- Bước tiếp theo ta dán đoạn code sau vào trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var szk = {
id: {
home: "",
link: "phim_data",
player: "anc_pl",
dx: "anc_dx",
sv: "anc_tp",
logo: "",
}
}, s = document.createElement("script");
s.id = szk.id.home;
var $_ = function (_0xb2fdx2) {
return document['getElementById'](_0xb2fdx2);
};
String['prototype']['GetPart'] = function (_0xb2fdx3) {
var _0xb2fdx4 = new RegExp('(^|&)' + _0xb2fdx3 + '=([^&]*)(&|$)');
var _0xb2fdx5 = this['substr'](this['indexOf']('?') + 1)['match'](_0xb2fdx4);
if (_0xb2fdx5 != null) {
return unescape(_0xb2fdx5[2]);
};
return null;
};
function ANCMedia() {
_lg = szk['id']['logo'];
dl = szk['id']['link'];
pl = szk['id']['player'];
tp = szk['id']['sv'];
playing = szk['id']['dx'];
home = szk['id']['home'];
function _0xb2fdx7() {
m_data = $_(dl)['innerHTML'];
r_left = '<div id="r_data" style="display:none !important;" title="Data here !">';
r_right = '</div>';
m_data = m_data['replace'](/\<id\>/gi, r_left);
m_data = m_data['replace'](/\<\/id\>/gi, r_right);
m_data = m_data['replace'](/\[id\]/gi, r_left);
m_data = m_data['replace'](/\[\/id\]/gi, r_right);
$_(dl)['innerHTML'] = m_data;
m_data = $_('r_data')['innerHTML'];
return m_data;
};
data = _0xb2fdx7();
l_spi = data['split']('|')['length'];
l_spk = function (_0xb2fdx2) {
return data['split']('|')[_0xb2fdx2]['split'](';')['length'];
};
d_spi = function (_0xb2fdx2) {
return data['split']('|')[_0xb2fdx2];
};
d_spk = function (_0xb2fdx2, _0xb2fdx8) {
return data['split']('|')[_0xb2fdx2]['split'](';')[_0xb2fdx8];
};
part = new Array();
pc = ['0', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's'];
ab = '';
part_ep = '';
data_out = '';
svl = 'youtube.com,anc.yl,anc.mp4,phimsoc.y,phimsoc.net,phimsoc.p,zing.vn,docs.google.com,dailymotion.com,phimsoc.d,picasaweb.google.com,vivo.go,clip.vn,telly.com,dramacrazy1.net,kpt.e,vidbull.com,4shared.com,videobb.com,videozer.com,zippyshare.com,novamov.com,twitvid.com,24video.net,movshare.net,veoh.com,blip.tv,sendspace.com,speedyshare.com,rolo.vn,tunescoop.com,eyvx.com,banbe.net,truongxua.vn,videobam.com,nhaccuatui.com,mediafire.com,vimeo.com,viddler.com,vidxden.com,xvideos.com,free18.net,nuvid.com,youjizz.com,eporner.com,gaytube.com,megafilex.com,porn.com,pornhub.com,pornoxo.com,redtube.com,slutload.com,spankwire.com,tnaflix.com,tube8.com,vtraxe.com,xhamster.com,xtube.com,xxxstash.com,plus.google,vk.com';
svt = 'Youtube,Gdata,MP4,phimhay1vn_y,phimhay1vn_com,phimhay1vn_Pi,HD,Docs,daily,PS_daily,Picasa,Vivo,Clip,Nhanh,EngHD,Eng_KPT,vidbull,4shared,Videobb,Videozer,Zippyshare,Novamov,Twitvid,24video,Movshare,Veoh,Blip,Sendspace,Speedyshare,Rolo,Tunescoop,Eyvx,Banbe,Truongxua,Videobam,Nhaccuatui,Mediafire,Vimeo,Viddler,Vidxden,Xvideos,Free18,Nuvid,Youjizz,Eporner,Gaytube,Megafilex,Porn,Pornhub,Pornoxo,Redtube,Slutload,Spankwire,Tnaflix,Tube8,Vtraxe,Xhamster,Xtube,Xxxstash,phimhay1vn plus,vk';
sv = svl['split'](',');
ten_sv = svt['split'](',');
this['Play'] = function () {
for (var _0xb2fdx9 = 0; _0xb2fdx9 < ten_sv['length']; _0xb2fdx9++) {
var _0xb2fdxa = ten_sv[_0xb2fdx9]['split']('.')[0];
if (_0xb2fdxa == '') {
_0xb2fdxa = home;
};
part[_0xb2fdx9] = '<li class="sev">+Server ' + _0xb2fdxa + ':</li>';
};
for (var _0xb2fdxb = 0; _0xb2fdxb < l_spi; _0xb2fdxb++) {
name_ep = d_spk(_0xb2fdxb, 0);
for (var _0xb2fdxc = 0; _0xb2fdxc < l_spk(_0xb2fdxb); _0xb2fdxc++) {
link_ep = d_spk(_0xb2fdxb, _0xb2fdxc);
number_ep = Number(d_spk(_0xb2fdxb, 0));
number_epp = '';
if (_0xb2fdxb > 0) {
number_epp = Number(d_spk((_0xb2fdxb - 1), 0));
};
if (l_spk(_0xb2fdxb) == 2) {
ab = '';
part_ep = '';
} else {
ab = pc[_0xb2fdxc];
part_ep = '-' + _0xb2fdxc;
};
(number_ep) ? name_eppart = name_ep + ab : name_eppart = name_ep + part_ep;
if (d_spk(_0xb2fdxb, _0xb2fdxc) != '') {
for (var _0xb2fdx9 = 0; _0xb2fdx9 < sv['length']; _0xb2fdx9++) {
(d_spk(_0xb2fdxb, _0xb2fdxc)['indexOf'](sv[_0xb2fdx9]) != -1) ? part[_0xb2fdx9] += '<li onclick="M.Load(\'' + link_ep + '\',\'' + name_eppart + '\');" class="ep"><a class="a_tap" rel="' + home + ':' + name_eppart + '" title="' + name_eppart + '-BD Movie" href="?p=' + _0xb2fdxb + '/' + _0xb2fdxc + '/' + name_eppart['replace'](/ /gi, '') + '">&nbsp;' + name_eppart + '&nbsp;</a></li><!--ANCMedia Part-->' : false;
};
};
};
};
data_out += '<div id="list_tap">';
if (l_spi >= 2) {
for (var _0xb2fdx9 = 0; _0xb2fdx9 < sv['length']; _0xb2fdx9++) {
(part[_0xb2fdx9]['indexOf']('ANCMedia') != -1) ? data_out += '<ul id=\'' + _0xb2fdx9 + '\'>' + part[_0xb2fdx9] + '<div style=\'clear:both;\' ></div></ul>' : false;
};
} else {
data_out += '<ul><li class="sev">+Server Home:</li>' + '<li class="ep"><a class="a_tap" rel="' + home + ': Xem Full" title="BlogPhim-Xem Full" href="javascript:M.Load(\'' + data + '\',\'Full_time\');">Xem Full</a></li></ul>';
};
data_out += '<div class="clear" /></div>';
$_(tp)['innerHTML'] = data_out;
};
this['Load'] = function (_0xb2fdx2, _0xb2fdx8) {
obj = '';
name_ep = '';
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[0]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/\/watch\?v=/gi, '/v/');
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/\&feature=related/gi, '');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[3];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[1]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/anc\.yl/gi, 'http://www.youtube.com/p/');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[3];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[2]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/anc\.mp4/gi, 'http:');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[4];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[3]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.y/gi, 'http://www.youtube.com/v');
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/\&feature=related/gi, '');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[3];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[4]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.net/gi, 'http:/');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[5]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.p/gi, 'https://picasaweb.google.com');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[6]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/zing\.vn/gi, 'zing.vn');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[7]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/docs.google\.com/gi, 'docs.google.com');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[8]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/dailymotion\.com/gi, 'dailymotion.com');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[9]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.d/gi, 'http://www.dailymotion.com');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[3];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[10]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/anc\.phimsoc/gi, 'picasaweb.google.com');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[11]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/vivo\.go/gi, 'vivo.go');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[2];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[12]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/http:\/\/[\EMBED|\embed]*,/gi, 'http://clip.vn/embed/');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[13]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/telly\.com/gi, 'telly.com');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[5];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[14]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/dramacrazy\.net/gi, 'dramacrazy.net');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[6];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[15]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/kpt\.e/gi, 'http://videobug.net/embed.php?w=100%&amp;h=100%&amp;vid=vids2');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[8];
};
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[16]) != -1) {
_0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/fshare\.vn/gi, 'fshare.vn');
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[9];
};
for (var _0xb2fdxd = 17; _0xb2fdxd < sv['length']; _0xb2fdxd++) {
if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[_0xb2fdxd]) != -1) {
obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
};
};
if (Number(_0xb2fdx8)) {
name_ep = '<span> \u0110ang xem:</span> ' + _0xb2fdx8 + '';
} else {
if (_0xb2fdx8['length'] >= 6) {
name_ep = '<span> \u0110ang xem:</span> ' + _0xb2fdx8 + '';
} else {
if (!Number(_0xb2fdx8) && _0xb2fdx8['length'] < 6) {
name_ep = '<span> \u0110ang xem:</span> ' + _0xb2fdx8 + '';
};
};
};
$_(pl)['innerHTML'] = obj;
$_(playing)['innerHTML'] = name_ep;
};
this['Qstr'] = function () {
str = window['location']['href'];
part = str.GetPart('p');
(part == null) ? part = '0/1/' + d_spk(0, 0) + '' : false;
a = part['split']('/')[0];
b = part['split']('/')[1];
c = decodeURI(part['split']('/')[2]);
(l_spi >= 2) ? this.Load(d_spk(a, b), c) : this.Load(data, 'Full_time');
};
};
var DBOj = function (_0xb2fdx2) {
_em = 'type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="100%" height="420px"';
return obj = ['<embed id="playerayer" name="flashplayer" src="http://player4.xixam.com/player.swf" FlashVars="plugins= http://player4.xixam.com/plugins2/proxy.swf&amp;proxy.link=' + _0xb2fdx2 + '&amp;skin=http://phim.socghe.com/theme/jwplayer/skin/skins.xml&amp;autostart=true&amp;logo.file=https://md-bruno.googlecode.com/files/logophimhay1vn.png&amp;logo.hide=false&amp;logo.position=top-left&amp;logo.margin=15&amp;skin=http://phim.socghe.com/theme/jwplayer/skin/skins.xml" autostart="true" ' + _em + ' />', '<iframe id="playerayer" width="100%" height="600px" scrolling="no" src=' + _0xb2fdx2 + ' ' + _em + '/>', '<div id="vngoai"><div id="vtrong"><iframe id="playerayer" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0" src=' + _0xb2fdx2 + ' ' + _em + '/></div></div>', '<embed id="playerayer" src="' + _0xb2fdx2 + '?modestbranding=1&version=3&hl=vi_VN&rel=0&autoplay=1&showsearch=0&iv_load_policy=3&hideInfos=1" autostart="true" ' + _em + ' allownetworking="internal"/>', '<embed id="playerayer" name="flashplayer" src="http://player4.xixam.com/player.swf" FlashVars="plugins=http://player4.xixam.com/plugins2/proxy.swf&proxy.link=' + _0xb2fdx2 + '&autostart=true&skin=http://play.tuphim.vn/thanphanngheo/skin.swf" autostart="true" ' + _em + ' />', '<div id="playphimsohd"><div id="playtrong"><iframe id="player" width="1138" height="700" style="float:left" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0" src=' + _0xb2fdx2 + ' ' + _em + '/></div></div>', '<iframe id="drama" scrolling="no" src=' + _0xb2fdx2 + ' ' + _em + '/>','<div id="vngoai"><div id="vtrong"><iframe id="vf" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0" src=' + _0xb2fdx2 + ' ' + _em + '/></div></div>','<iframe id="playerayer" src=' + _0xb2fdx2 + ' style="width:100%;height:420px;border:0;margin:0;padding:0;"></iframe>'];
};
M = new ANCMedia();
M.Play();
M.Qstr();
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);

function setActive() {
aObj = document.getElementById("list_tap").getElementsByTagName("a");
for (i = 0; i < aObj.length; i++) 0 <= document.location.href.indexOf(aObj[i].href) && (aObj[i].className = "active")
}
window.onload = setActive;
//]]>
</script>
Cách thức post phim:
<div id="anc_pl"></div>
<div id="anc_tp"></div>
<div id="phim_data">[idx]1;link video 1|2;link video 2|[/idx]</div>
Phần link video bôi mầu vàng phải nằm giữa 2 thẻ <div id="phim_data"> và </div>
Chú ý: Tôi thêm chữ x vào sau chữ id là để nó hiển thị tại bài viết này còn khi post bài thì bỏ chữ x đó đi :D
- Sau đây là hướng dẫn chèn link video vào bài viết. Như trong đoạn code trên ta thấy, chèn link vào bài viết có dạng như bên dưới :
[idx]1;link video1|2;link video2|[/idx]
- Ví dụ ta có 2 link từ youtube và 2 link từ dailymotion và code mẫu như bên dưới :
[idx]1;link youtube1|2;link youtube2|1;link dailymotion1|2;link dailymotion2|[/idx]
và phần hiển thị sẽ trông như thế này :
Server Youtube: 1 | 2 |
Server Daily: 1 | 2 |
- Nếu ta thay số 1 và 2 thành Tập 1 và Tập 2 như bên dưới :
[idx]Tập 1;link youtube1|Tập 2;link youtube2|Tập 1;link dailymotion1|Tập 2;link dailymotion2|[/idx]
thì phần hiển thị sẽ là như thế này :
Server Youtube: Tập 1 | Tập 2 |
Server Daily: Tập 1 | Tập 2 |
- nếu Tập 1 được chia làm nhiều phần nhỏ thì ta cứ thêm tuần tự link vào, và các link được ngăn cách bằng dấu chấm phẩy. ví dụ như bên dưới :
[idx]Tập 1;link youtube1-a;link youtube1-b;link youtube1-c;link youtube1-d|Tập 2;link youtube2|Tập 1;link dailymotion1|Tập 2;link dailymotion2|[/idx]
- thì phần hiển thị sẽ như thế này :
Server Youtube: Tập 1a | Tập 1b | Tập 1c | Tập 1d | Tập 2 |
Server Daily: Tập 1 | Tập 2 |
- Tương tự như thế, nếu video có từ nhiều nguồn thì ta cứ việc thêm vào phía sau nó. ví dụ như bên dưới :
[idx]Tập 1;link youtube1-a;link youtube1-b;link youtube1-c;link youtube1-d|Tập 2;link youtube2|Tập 1;link dailymotion1|Tập 2;link dailymotion2|1;link zingmovie1|2;link zingmovie2[/idx]
- và phần hiển thị sẽ là :
Server Youtube: Tập 1a | Tập 1b | Tập 1c | Tập 1d | Tập 2 |
Server Daily: Tập 1 | Tập 2 |
Server Zing: 1 | 2 |
Chúc thành công!
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm