Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, September 15, 2015

[C\C++] Bài tập: Cấu trúc if [160915] (Chưa bài tập về nhà, lớp ĐH Tin K6 - TDU)

// --------------------
Bài 1. Giải và biện luận ax^2 + bx + c=0
//---------------------
/* Viết trên DEV C++*/

/* Cách 1: (không sử dụng chương trình con- hàm) */

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
// hàm chính
int main(){
// khai bao bien
float a,b,c;
// Nhap
cout<<"\n Nhap he so:";
cout<<"\n a: "; cin>>a;
cout<<"\n b: "; cin>>b;
cout<<"\n c: "; cin>>c;
// Bien luan
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x="<<-c/b;
else
{
// tinh delta
float d=b*b-4*a*c;
if(d<0)
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
if(d==0)
cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
if(d>0)
{
float x1= (-b-sqrt(d))/(2*a), x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem x1="<<x1<<"; x2="<<x2;
}
}
getch();
return 0;
}


//-------------------------------------------------
/* Cách 2: (sử dụng chương trình con- hàm) */

#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<math.h>
using namespace std;
float a,b,c;
// Ham hap he so
void NhapHS(){
cout<<"\n Nhap he so:";
cout<<"\n a: "; cin>>a;
cout<<"\n b: "; cin>>b;
cout<<"\n c: "; cin>>c;
}
// Ham giai va bien luan
void GiaiPT(float a, float b, float c){
if(a==0)
if(b==0)
if(c==0)
cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x="<<-c/b;
else
{
// tinh delta
float d=b*b-4*a*c;
if(d<0)
cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
if(d==0)
cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
if(d>0)
{
float x1= (-b-sqrt(d))/(2*a), x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem x1="<<x1<<"; x2="<<x2;
}
}
}
// hàm chính
int main(){
// goi ham
NhapHS();
GiaiPT(a,b,c);
getch();
return 0;
}

//---------------------------------------------------
Bài 2:
- Nhập vào điểm Toán rời rạc
- In ra điểm chữ
- Tính điểm tích lũy
(0<= điểm <=10)
//----------------------------------------------------

/* Viết trên DEV C++*/

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main(){
// Khai bao bien
float diemTRR;
// Nhap diem
cout<<"\n Nhap diem TRR: ";
cin>>diemTRR;
if(diemTRR<0 || diemTRR>10)
cout<<"\n Gia tri nhap vao khong phu hop!";
else
{
// diem chu
char diemChu; if(diemTRR<4)
diemChu='F';
  else if(diemTRR<5.5)
diemChu='D';
else if(diemTRR<7)
diemChu='C';
else if(diemTRR<7)
diemChu='B';
else if(diemTRR<8.5)
diemChu='B';
else diemChu='A'; // Diem tich luy
float diemTL;
if(diemChu=='F')
diemTL=0;
  else if(diemChu=='D')
diemTL=1;
else if(diemChu=='C')
diemTL=2;
else if(diemChu=='B')
diemTL=3;
else
diemTL=4;
// in ket qua
cout<<"\n * Diem so: "<<diemTRR;
cout<<"\n * Diem chu: "<<diemChu;
cout<<"\n * Diem tich luy: "<<diemTL; }
getch();
return 0;
}
// Các bạn có thể triển khai code theo cách khác.

>> TẢI VỀ TẠI ĐÂY
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm