Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 26, 2016


/*
Vi du 1 [ mang 2 chieu ]
 - Nhap vao tu ban phim ma tran vuong chua cac so nguyen co kich thuoc n (3<=n<=8)
 - In ma tran vua nhap
 - Dem so chan trong ma tran
 - Tinh tong theo dong cua ma tran
 - Tim so lon nhat, nho nhat tron ma tran
 - In ra vi tri xuat hien cac so nguyen to trong ma tran

*/
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
// khai bao ma tran
int a[8][8],n;
// nhap ma tran
 void Nhap(){ 
 // nhap n 
  do{  
   cout<<"\n n= "; 
   cin>>n;  
   if(n<3||n>8) 
      cout<<"\n Nhap lai n!"; 
 }while(n<3||n>8); 

// Nhap ma tran 

cout<<"\n Nhap ma tran: "; 

for(int i=0;i<n;i++)  
   for(int j=0;j<n;j++) 
    {  
      cout<<"\n a["<<i<<"]["<<j<<"]= ";  
      cin>>a[i][j]; 
    }
   }

// In ma tran
void InMaTran(){ 
  cout<<"\n IN MA TRAN VUA NHAP: \n"; 
  for(int i=0;i<n;i++) {  
    for(int j=0;j<n;j++) 
      cout<<a[i][j]<<"\t";  cout<<"\n"; 
    }
   }

// Dem so phan tu chan trong ma tran
int DemSoChan(){ 
  int d=0; for(int i=0;i<n;i++)  
     for(int j=0;j<n;j++) 
       if(a[i][j]%2==0) 
         d++;  
    return d;
 }

// Tinh tong dong
void TongDong(){ 
 cout<<"\n Tong theo dong cua ma tran: \n"; 
  int s; 
  for(int i=0;i<n;i++) {  
   s=0;  
   for(int j=0;j<n;j++)  
      s=s+a[i][j];  
      cout<<"\n Tong dong "<<i<<" : "<<s;  
  }
 }

// Ham kiem tra so nguyen to
int TestSoNT(int a){ 
  for(int i=2;i<a;i++)  
     if(a%i==0) return 0;
 return 1; 
} 

// In ra vi tri so nguyen to
void ViTriSoNT(){  
 cout<<"\n VI TRI CAC SO NGUYEN TO TRONG MA TRAN: \n";  
 for (int i=0;i<n;i++)  
   for(int j=0;j<n;j++)
     if(TestSoNT(a[i][j])==1)
       cout<<"["<<i<<"]["<<j<<"] ;";
}

// ham chinh

void main(){  
clrscr();  
Nhap(); 
InMaTran();  
cout<<"\n So so chan trong ma tran: "<<DemSoChan();  
TongDong();  
ViTriSoNT();  
getch();

}

[Tải Code Chương trình tại đây (Lưu ý: Sau 5s, click Bỏ qua quảng cáo - Skin Ad)]
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm