Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, April 5, 2016

Nhúng Assembly trong C\C++:

* Ví dụ 1:
  - Nhập vào số nguyên n (1<=n<=10, n chẵn)
  - Tính S=2!+4!+6!+...+n!

[Code Turbo C++]
/* Nhúng mã Assembly trong C++ */

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// khai bao
int n;

// Nhap n (thoa man 1 <= n <= 10, n la so chan)
void Nhap(){
  cout<<"\n - Nhap n: ";
  do{
     cout<<"\n n= "; cin>>n;
     if(n<1||n>10||n%2!=0)
         cout<<"\n Nhap lai n!";
   } while(n<1||n>10||n%2!=0);
}

// Tinh giai thua
int GiaiThua(int a){
   int gt=1;
                // for(int i=1;i<=a;i++)
                //     gt*=i;
// nhung assembly
    char a1 =(char)a;
    asm xor ax,ax    // xoa thanh ghi ax
    asm mov bl,1    // bien chi so
    Tinh:
           asm mov ax,gt     // ax=gt
           asm mul bl          // ax=ax*bl
           asm mov gt,ax     // gt=ax
           asm inc bl           // bl=bl+1
           asm cmp bl,a1     // so sanh bl voi a1
           asm jg Thoat1     // nhay neu bl > a1
           asm jmp Tinh
     
     Thoat1:
      return gt;
}


// Tinh tong s=2!+4!+6!+...+n!
int TongGT(int n){
    int tong=0;
                   // for(int i=2;i<=n;i=i+2)
                   //       tong=tong+GiaiThua(i);
     int gt;
     char j, t=(char)n;
// Nhung Assembly
     asm xor dx,dx   // xoa dx
     asm mov bh,2   // i=2
     Tinh1:
              asm mov j,bh       // j=bh
              asm mov dx,tong  // dx=tong
              gt=GiaiThua(j);
              asm add dx,gt       // dx=dx+gt
              asm mov tong,dx  // tong=dx
              asm add bh,2        // bh=bh+2
              asm cmp bh,t        // so sanh bh voi t
              asm jg Thoat2       // nhay neu bh > t
              asm jmp Tinh1

      Thoat2:
       return tong;
}

// ham chinh-----------------
void main(){
   Nhap();
   // in ket qua
   cout<<"\n - Tong S= "<<TongGT(n);
   getch();

}

[Tải chương trình về máy tại đây]
--------------------------------------------------------
* Ví dụ 2: 
 - Nhập vào ma trận vuông chứa 0/1, kích thước n (1 < n < 6)
 - In ma trận vừa nhập
 - Số lần xuất hiện của số 1
 - Kiểm tra tính đối xứng của ma trận

[Code Turbo C++]
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
 // khai bao
 int a[5][5],n;
 int i,j;
 // nhap n
 do{
  cout<<"\n n= "; cin>>n;
  if(n<2||n>5)
cout<<"\n Nhap lai n!";
 }while(n<2||n>5);

 // nhap ma tran
 for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
do{
cout<<"\n a["<<i<<"]["<<j<<"]= "; cin>>a[i][j];
if(a[i][j]!=1&&a[i][j]!=0)
cout<<"\n Nhap lai a["<<i<<"]["<<j<<"] !";
}while(a[i][j]!=1&&a[i][j]!=0);

  // in ma tran

 for(i=0;i<n;i++)
 {
for(j=0;j<n;j++)
cout<<a[i][j]<<"\t";
  cout<<"\n";
  }

/* dem so lan xuat hien cua 1 (nhung assembly) */
  // chuyen doi mang a thanh mang 1 chieu
  int a1[25];
  int k=0;
  for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
 a1[k++]=a[i][j];
// thuc hien dem
  int size=n*n, dem=0;
  asm mov ax,0 // chua bien dem
  asm lea dx,a1
  asm mov di,dx
  asm mov bx,0
  Dem1:
 asm cmp bx,size
 asm je Thoat
 asm mov dx,[di]
 asm cmp dx, 1
 asm je bang
 asm jmp khongbang
 bang:
asm inc ax
 khongbang:
asm inc di
asm inc di
asm inc bx
asm jmp Dem1
Thoat:
 asm mov dem,ax
cout<<"\n - So lan xuat hien cua 1 :"<<dem;

/* kiem tra tinh doi xung */
  char n1=(char)n,j1;
  int t,t1,t2;
  asm mov cx,0
  for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
t=a[i][j1];
t1=a[j1][i];
asm mov ax,t1
asm mov dx,t
asm cmp ax,dx
asm jne KhacNhau
asm jmp Lap1
KhacNhau:
 asm mov cx,1
 break;
Lap1:
}

asm mov t2,cx
if (t2==0)
cout<<"\n - Ma tran doi xung !";
else
 cout<<"\n - Ma tran khong doi xung !";


 getch();
}

[Tải chương trình về máy tại đây]
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm