Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, April 2, 2016

Xây dựng Project theo mô hình kế thừa sau:

Trong đó: 
S1= 1+3+5+...+(2*n+1).
S2=1!+2!+3!+...+m!
S3=1!/x^1+2!/x^2+3!/x^3+...n!/x^n
(với x, n, m nhập vào từ bàn phím; thỏa mãn 1 <= x <= 3, 1 <= n <= 10, 1<= m <= 7.)

[NetBean]
1. Xây dựng Project như sau:

2. Code:
//-------------------------------------------
// class TinhS
//-------------------------------------------

package vd_abstract_140114;
public abstract class TinhS {
    float x;
    int n,m;
    String tenPT;
    // constructor
    public TinhS(){
        this.x=0; this.n=0; this.m=0;this.tenPT="";
    }
    // Tinh giai thua
    long GiaiThua(int n){
        long gt=1;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            gt*=i;
        return gt;
    }
    // Phuong thuc truu tuong (abstract)
    abstract float TinhS();
      
    // In ket qua
    void InKQ(){
        System.out.print("\n + "+tenPT+"= "+TinhS()+"\n");        
    }
    
}

//-------------------------------------------
// class S1
//-------------------------------------------

package vd_abstract_140114;
public class S1 extends TinhS{
    // constructor
    public S1(int n){
        this.n=n;
        this.tenPT="S1";
    }
    // Tinh S1
    float TinhS(){
        long s=0;
        for(int i=1;i<=2*n+1;i=i+2)
            s+=i;
        return s;
    }    
}//-------------------------------------------
// class S2
//-------------------------------------------

package vd_abstract_140114;
public class S2 extends TinhS{
    // constructor
    public S2(int m){
        this.m=m;
        this.tenPT="S2";
    }
    // Tinh S1
    float TinhS(){
        long s=0;
        for(int i=1;i<=m;i++)
            s+=GiaiThua(i);
        return s;
    }    
}

//-------------------------------------------
// class S3
//-------------------------------------------
package vd_abstract_140114;
public class S3 extends TinhS{
    // constructor
    public S3(float x, int n){
        this.n=n;
        this.x=x;
        this.tenPT="S3";
    }
    // Tinh S1
    float TinhS(){
        float s=0,m=x;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            s+=(float)GiaiThua(i)/m;
            m*=x;
        }
        return s;
    }    
}
//-------------------------------------------
// class VD_abstract_140114

/*
 * http://www.laptrinhmaytinh.net
 */

package vd_abstract_140114;

import java.util.Scanner;

public class VD_abstract_140114 {
    public static void main(String[] args) {
       // Nhap x,n,m
        float x;
        int n,m;
        System.out.print("\n NHAP DU LIEU DAU VAO: ");
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        try{
           // nhap x
            do{
                System.out.print("\n + x= ");
                x=inp.nextFloat();
                if(x<1||x>3)
                   System.out.print("\n >> Nhap lai x! ");                            
            }while(x<1||x>3);
            // nhap n
           do{
                System.out.print("\n + n= ");
                n=inp.nextInt();
                if(n<1||n>10)
                   System.out.print("\n >> Nhap lai n! ");                            
            }while(n<1||n>10);
           // nhap m
           do{
                System.out.print("\n + m= ");
                m=inp.nextInt();
                if(m<1||m>7)
                   System.out.print("\n >> Nhap lai m! ");                            
            }while(m<1||m>7);
           System.out.print("\n KET QUA: ");
            // khai bao doi tuong
            S1 t=new S1(n);
            t.InKQ();
            S2 t1=new S2(m);
            t1.InKQ();
            S3 t2=new S3(x,n);
            t2.InKQ();
           
        }catch(Exception e){
        System.out.print("\n * Da co loi xay ra! Ma loi: "+e.toString());
    }           
  }
}

//-------------------------------------------

[Download Project]


tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm