Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 28, 20161. Hiệu ứng tuyết rơi: 
<script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0B-0uHUanipfMMm1qYzJseG1BTWM"></script>

2. Hiệu ứng chim bay theo con trỏ chuột:
<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
var colour="black";
var sparkles=100;

var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i, rats, rlef, rdow;
for (var i=0; i<sparkles; i++) {
var rats=createDiv(3, 3);
rats.style.visibility="hidden";
document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
starv[i]=0;
tinyv[i]=0;
var rats=createDiv(5, 5);
rats.style.backgroundColor="transparent";
rats.style.visibility="hidden";
var rlef=createDiv(1, 5);
var rdow=createDiv(5, 1);
rats.appendChild(rlef);
rats.appendChild(rdow);
rlef.style.top="3px";
rlef.style.left="0px";
rdow.style.top="0px";
rdow.style.left="3px";
document.body.appendChild(star[i]=rats);
}
set_width();
sparkle();
}}
function sparkle() {
var c;
if (x!=ox || y!=oy) {
ox=x;
oy=y;
for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";

star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
star[c].style.visibility="visible";
starv[c]=50;
break;
}
}
for (c=0; c<sparkles; c++) {
if (starv[c]) update_star(c);
if (tinyv[c]) update_tiny(c);
}
setTimeout("sparkle()", 40);
}
function update_star(i) {
if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
if (starv[i]) {
stary[i]+=1+Math.random()*3;
if (stary[i]<shigh+sdown) {
star[i].style.top=stary[i]+"px";
starx[i]+=(i%5-2)/5;
star[i].style.left=starx[i]+"px";
}
else {
star[i].style.visibility="hidden";
starv[i]=0;
return;
}

}
else {
tinyv[i]=50;
tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
tiny[i].style.width="2px";
tiny[i].style.height="2px";
star[i].style.visibility="hidden";
tiny[i].style.visibility="visible"
}
}
function update_tiny(i) {
if (--tinyv[i]==25) {
tiny[i].style.width="1px";
tiny[i].style.height="1px";
}
if (tinyv[i]) {
tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
}
else {


tiny[i].style.visibility="hidden";
tinyv[i]=0;
return;
}
}
else tiny[i].style.visibility="hidden";
}
document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
set_scroll();
y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;
x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;
}
function set_scroll() {
if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
sdown=self.pageYOffset;
sleft=self.pageXOffset;
}
else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
sdown=document.body.scrollTop;
sleft=document.body.scrollLeft;
}
else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
sleft=document.documentElement.scrollLeft;
sdown=document.documentElement.scrollTop;
}
else {
sdown=0;
sleft=0;
}
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
swide=self.innerWidth;
shigh=self.innerHeight;
}
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
swide=document.documentElement.clientWidth;
shigh=document.documentElement.clientHeight;
}
else if (document.body.clientWidth) {
swide=document.body.clientWidth;
shigh=document.body.clientHeight;
}
}
function createDiv(height, width) {
var div=document.createElement("div");
div.style.position="absolute";
div.style.height=height+"px";
div.style.width=width+"px";
div.style.overflow="hidden";
div.style.backgroundColor=colour;
return (div);
}
// ]]>
</script>

3. Hiệu ứng pháo hoa
 Code 1: 
<script type="text/javascript">
document.write('<style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="http://itexpressvn.com/images/ads/comtopleft.png"/><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="http://itexpressvn.com/images/ads/comtopright.png"/><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;background:url(http://itexpressvn.com/images/ads/comft.png) repeat-x bottom left;"></div><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://itexpressvn.com/images/ads/combottomleft.png"/>');
var stopafter = 0;
var firestop = []; var fire = []; var stdDOM = document.getElementById; var nsDOM = ((navigator.appName.indexOf('Netscape') != -1) && (parseInt(navigator.appVersion) ==4)); function pageWidth() {return window.innerWidth != null? window.innerWidth: document.body != null? document.body.clientWidth:null;} function pageHeight() {return window.innerHeight != null? window.innerHeight: document.body != null? document.body.clientHeight:null;}function posLeft() {return typeof window.pageXOffset != 'undefined' ? window.pageXOffset:document.documentElement.scrollLeft? document.documentElement.scrollLeft:document.body.scrollLeft? document.body.scrollLeft:0;} function posTop() {return typeof window.pageYOffset != 'undefined' ? window.pageYOffset:document.documentElement.scrollTop? document.documentElement.scrollTop: document.body.scrollTop?document.body.scrollTop:0;} var hD="0123456789ABCDEF"; function d2h(d) {return hD.substr(d>>>4,1)+hD.substr(d&15,1);} layernum=0; piece = function(parent) {this.elem = null; if(nsDOM) {if(parent == null) this.elem=new Layer(1); else {this.elem=new Layer(1,parent.elem); this.style.visibility = "inherit";} this.parent = parent; this.style = this.elem;} else if (stdDOM) {if(parent == null) this.parent=document.body; else this.parent=parent.elem; this.elem = document.createElement('div'); var xName = "xLayer" + layernum++; this.elem.setAttribute('id', xName); elemc = document.createTextNode('.'); this.elem.appendChild(elemc); this.parent.appendChild(this.elem); this.style = this.elem.style;document.getElementById(xName).style.lineHeight = '3px'; document.getElementById(xName).style.color = '#fff';document.getElementById(xName).style.position = 'absolute';} window[this.elem.id]=this; this.ay = .1; this.type = 0;}; piece.prototype.moveTo = function(x,y) {if(nsDOM) this.elem.moveTo(x,y); else {this.style.left = x+"px"; this.style.top = y+"px";}}; piece.prototype.setC = function(colour) {if(nsDOM) this.elem.bgColor = colour; else this.style.backgroundColor = colour==null?'transparent':colour; }; piece.prototype.fire = function(sx, sy, fw) {var a = Math.random() * Math.PI * 2; switch (fw) {case 1: var s = Math.random() * 2; break; case 2: var s = 2; break; case 3: var s = (Math.PI * 2) - a - Math.random(); break; case 4: var s = a - Math.random(); break; default: var s = Math.random() * 2; if(Math.random() >.6) s = 1.5;} this.dx = s*Math.sin(a); this.dy = s*Math.cos(a) - 2; this.x = sx; this.y = sy; this.moveTo(sx, sy);}; piece.prototype.sCol = function(hex,hex2,cl) {switch (cl) {case 1: this.setC("#" + hex + hex2 + "00"); break; case 2: this.setC("#00" + hex + "00"); break; case 3: this.setC("#00" + hex + hex2); break; case 4: this.setC("#" + hex + "0000"); break; case 5: this.setC("#" + hex + hex + "00"); break; case 6: this.setC("#" + hex + hex + hex); break; case 7: this.setC("#" + hex2 + hex + "00"); break; default: this.setC("#" + hex + hex2 + hex);}}; piece.prototype.animate = function(step,cl) {var colour = (step > 25) ? Math.random()*(380-(step*5)) : 255-(step*4); var hex = d2h(colour-112); if (colour < 112) hex = d2h(colour); this.sCol(d2h(colour),hex,cl); this.dy += this.ay; this.x += this.dx; this.y += this.dy; this.moveTo(this.x, this.y);}; fo = function(numst) {this.id = "fo"+fo.count++;this.sp = new Array(); for(i=0 ; i<numst; i++) {this.sp[i]=new piece(); if(nsDOM){this.sp[i].style.clip.top =0; this.sp[i].style.clip.left = 0; this.sp[i].style.clip.bottom = 3; this.sp[i].style.clip.right = 3;} else this.sp[i].style.clip="rect("+0+" "+3+" "+3+" "+0+")"; this.sp[i].style.visibility = "visible";} this.step = 0; window[this.id]=this; fire.push(this); firestop.push(setInterval("window."+this.id+".animate()", 15));}; fo.count = 0; fo.prototype.animate = function() {if(this.step > 55) this.step = 0; if(this.step == 0) {var x = posLeft() + 50 + (Math.random()*(pageWidth() - 200)); var y = posTop() + 50 + (Math.random()*(pageHeight() - 250)); var fw = Math.floor(Math.random() * 5); this.cl = Math.floor(Math.random() * 8); for(i=0 ; i<this.sp.length ; i++)this.sp[i].fire(x, y, fw);} this.step++; for(i=0 ; i<this.sp.length ; i++) this.sp[i].animate(this.step,this.cl);};
function stopfire() {for(var i = firestop.length - 1; i >= 0; i--) {clearInterval(firestop[i]); for (var j = fire[i].sp.length - 1; j >= 0; j--) {fire[i].sp[j].style.visibility = "hidden";}}}
function fireworks() {new fo(50);setTimeout('new fo(50)',750);if (stopafter > 0) {setTimeout('stopfire()',stopafter * 60000);}} window.onload=fireworks;
</script>

Code 2:
<script src="https://www.googledrive.com/host/0B1EJGJ56bNPuQmpNUDBGbk1ZZGM" type="text/javascript"></script>

4. Hiệu ứng xoay tròn 360 độ khi tải trang
@-moz-keyframes roll {
100% {
-moz-transform: rotate(360deg);
}
}

@-o-keyframes roll { 100% {
-o-transform: rotate(360deg);
}
}

@-webkit-keyframes roll { 100% {
-webkit-transform: rotate(360deg);
}
}

body{
-moz-animation-name: roll;
-moz-animation-duration: 2s;
-moz-animation-iteration-count: 1;
-o-animation-name: roll; -o-animation-duration: 2s;
-o-animation-iteration-count: 2;
-webkit-animation-name: roll;
-webkit-animation-duration: 2s;
-webkit-animation-iteration-count: 1;
}

5. Danh ngôn hay
<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/599/danh_ngon.swf " width="100%" height="250" type="application/x-shockwave-flash"wmode="transparent" allowscriptaccess="never" />

6. Tùy biến thanh cuộn
::-webkit-scrollbar {
background:#fff;
width:10px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
background: #e84c4c;
border-radius: 10px;
}
Chú ý: + Đoạn code này phải dán vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>.
           + Có thể thay đổi các giá trị màu sắc và kích thước tùy ý.
           + Do đây là mã CSS3 do vậy chỉ hoạt động trên một số trình duyệt hỗ trợ CSS3 như: Google Chrome, Moliza Firefox mới nhất, IE9+ trở lên.

7. Thêm Facebook Like box 
<iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaunhadepmoi& width=295& height=350& colorscheme=light& show_faces=true& border_color& stream=false& header=true" style="border: none; height: 350px; overflow: hidden; width: 295px;"></iframe>
Chỉnh sửa maunhadepmoi thành tên FanPage trên Facebook của bạn, width:295px; height:350px là chiều rộng và chiều cao của like box (có thể đặt giá trị là 100%).

Bạn có thể chép các Source Code phía trên để dán vào trong hộp thử Code HTML dưới đây xem chúng hoạt động như thế nào nhé.


Nhập mã cần thử 

Xem kết quả

Sưu tập
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm