Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, April 18, 2016

Có một blogger hỏi tôi rằng, cộng đồng Blogger đã có nhiều thủ thuật tạo tiện ích Bài viết mới nhất có ảnh đại diện (Recent Posts with Thumbnai Widget) và từ đó cũng xuất hiện tiện ích Nhận xét mới nhất (Recent Comments Widget). Tuy nhiên vẫn chưa thấy có bài viết nào nói về tiện ích Nhận xét mới nhất có ảnh đại diện (Recent Comments width Thumbnail Widget).Tiện ích Nhận xét mới nhất có ảnh đại diện hiển thị những nhận xét mới nhất kèm theo ảnh đại diện của người nhận xét, bao gồm Admin, Blogger user và nặc danh (Anonymous).

Để cài đặt tiện ích này vào Blog của bạn, chỉ cần đặt toàn bộ phần code dưới đây vào một tiện ích HTML/Javascript là xong.


<style type="text/css">
.halink li{
padding:5px;
margin:0 0 0px 0px;
border-bottom:1px dotted #234;
min-height:70px;
}
.halink li:hover{
background: #F3F7FA;
}
.halink li img {
height:50px;
width:50px;
list-style:none;
float:left;
margin-right:10px;
margin-top:10px;
}
.halink li a {
list-style:none;
color:#2266AA;
font-size:11px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function showrecentcomments(json) {
for (var i = 0; i < numcomments; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;

if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var photoslink=new Array()
photoslink[0]='<img src="URL_ảnh đại diện của Blogger user"/>';
admin='<img src="URL_ảnh đại diện của bạn là Admin"/>';
anonymous='<img src="URL_ảnh đại diện của nặc danh"/>';

document.write('<div class="halink">','<li>');

alturl = alturl.replace("#", "#comment-");
var postlink = alturl.split("#");
postlink = postlink[0];
var linktext = postlink.split("/");
linktext = linktext[5];
linktext = linktext.split(".html");
linktext = linktext[0];
var posttitle = linktext.replace(/-/g," ");
posttitle = posttitle.link(postlink);
var commentdate = entry.published.$t;
var cdyear = commentdate.substring(0,4);
var cdmonth = commentdate.substring(5,7);
var cdday = commentdate.substring(8,10);
var monthnames = new Array();
monthnames[1] = "tháng 01";
monthnames[2] = "tháng 02";
monthnames[3] = "tháng 03";
monthnames[4] = "tháng 04";
monthnames[5] = "tháng 05";
monthnames[6] = "tháng 06";
monthnames[7] = "tháng 07";
monthnames[8] = "tháng 08";
monthnames[9] = "tháng 09";
monthnames[10] = "tháng 10";
monthnames[11] = "tháng 11";
monthnames[12] = "tháng 12";
if ("content" in entry) {
var comment = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var comment = entry.summary.$t;}
else var comment = "";
var re = /<s[^>]*>/g;
comment = comment.replace(re, "");

if (!standardstyling) document.write('<div class="bbrecpost">');


if (showcommentdate == true) document.write(' ' + cdday + ' ' + monthnames[parseInt(cdmonth,10)] + 'năm ' + cdyear + ' ');

if( entry.author[0].name.$t == 'Tên bạn'){ document.write(admin)}
else{
if( entry.author[0].name.$t == 'Anonymous'){ document.write(anonymous)}
else{document.write(photoslink)}
}
document.write('<a href="' + alturl + '">' + entry.author[0].name.$t + '' +'</a> ');
if (showposttitle == true) document.write(' Nhận xét về: ' + posttitle);
if (!standardstyling) document.write('</div><div class="bbrecpostsum">');
if (standardstyling) document.write('<div class="txtmsg"></div>');
if (comment.length < numchars) {
if (standardstyling) document.write('<i>');
document.write(comment);
if (standardstyling) document.write('</i>');}

else
{
if (standardstyling) document.write('<i>');
comment = comment.substring(0, numchars);
var quoteEnd = comment.lastIndexOf(" ");
comment = comment.substring(0, quoteEnd);
document.write(comment + '...<a href="' + alturl + '">Đọc tiếp...)</a>');
if (standardstyling) document.write('</i>');}
if (!standardstyling) document.write('</div>');
if (standardstyling) document.write('<br/>');

document.write('</div>','</li>');

}
if (!standardstyling) document.write('<div class="bbwidgetfooter">');
if (standardstyling) document.write('<br/>');
if (!standardstyling) document.write('</div>');

}
</script>
<script style="text/javascript">
var numcomments = 5;
var showcommentdate = true;
var showposttitle = false;
var numchars = 100;
var standardstyling = true;
</script>
<script src="http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&
callback=showrecentcomments"></script>


Bạn cần điều chỉnh những chỗ được đánh dấu màu đỏ. Bạn cần thay URL cho ảnh đại diện của bạn là Admin, của nặc danh và Blogger user; có thể thay đổi số nhận xét được hiển thị (numcomments).

Nguồn huynh-nhat-ha.blogspot.com
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm