Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, August 16, 2016

[Java căn bản] Cấu trúc if - else trong Java 

* Cú pháp
if (biều thức điều kiện)
{
   Công việc 1;
}
else
{
   Công việc 2;
}

** Lưu đồ

/*
 Bài tập ví dụ cấu trúc if / else trong lập trình Java
 http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/
Lưu ý:
 - Chương trình viết trên công cụ Netbean.
 - Các ví dụ viết trong cùng project baitap160816.
*/


package baitap160816;
import java.util.Scanner;

/* Bài 1: 
    Giải và biện luận ax^2 + bx + c =0
    (a, b, c nhập từ bàn phím)
*/
 
class Bai1{
    float a,b,c;
 
    // Nhập a,b,c
    void NhapHS(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.println(" ***************** \n Bài1: \n Nhap he so: ");
        System.out.print("\n a= ");
        a=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n b= ");
        b=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n c= ");
        c=inp.nextFloat();
    }
    // Giải và biên luận
    void Giai_BL(){
        if(a==0)
            if(b==0)
                if(c==0)
                    System.out.println("Phuong trinh vo so nghiem");
                else
                    System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
            else
                System.out.println("Phuong trinh co 1 nghiem x="+(-c/b));
        else
        {
            float delta=b*b-4*a*c;
            if (delta<0)
                System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
            if(delta==0)
                System.out.println("Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="+(-b/(2*a)));
            if(delta>0)
                System.out.println("Phuong trinh co 2 nghiem x1= "+(-b-Math.sqrt(delta))/(2*a)+"; x2= "+(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a));
        }
                 
    }
 
}


/* -------------------------------------------- */

/*  Bài 2
-Nhập vào điểm lập trình C (5 tín chỉ), csdl (3 tín chỉ), tiếng anh (4 tín chỉ), mạng máy tính (2 tín chỉ)
-Tính điểm trung bình
-In ra điểm chữ
*/

class Bai2{
    float dLTC,dCSDL,dTA,dMangMT;
 
    // Nhập a,b,c
    void NhapDiem(){
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        System.out.println(" ***************** \n Bài2:  \n Nhap Nhap diem: ");
        System.out.print("\n Diem LT C= ");
        dLTC=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Diem CSDL= ");
        dCSDL=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Diem TA= ");
        dTA=inp.nextFloat();
        System.out.print("\n Diem Mạng may tinh= ");
        dMangMT=inp.nextFloat();
    }

    // Tính điểm trung bình và in điểm chữ

    void TinhDiem(){
     
         float dTB;
         dTB=(dLTC*4+dCSDL*3+dTA*4+dMangMT*2)/13;
         // In diem TB
          System.out.println("Diem trung binh = "+dTB);
       
        // In diem chu
        char dChu;
        if(dTB>=8.5) dChu='A';
        else
            if(dTB>7.0) dChu='B';
            else
                if (dTB>5.5) dChu='C';
                else
                    if(dTB>4.0) dChu='D';
                    else dChu='F';
         System.out.println("Diem chu = "+dChu);
    }
}/*
Class chính -    Khai báo đối tượng
*******************************************
*/

public class BaiTap160816 {
    public static void main(String[] args) {
     
        // Khai bao doi tuong Bai 1
        Bai1 t1=new Bai1();
        t1.NhapHS();
        t1.Giai_BL();
     
        // Khai bao doi tuong Bai 2
        Bai2 t2=new Bai2();
        t2.NhapDiem();
        t2.TinhDiem();
    }
 
}


---------------------------
Xem thêm tài liệu hướng dẫn Java Tại đây


http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com

tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm