Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, August 17, 2016

[Kỹ thuật lập trình - C/C++] Cấu trúc điều khiển trong C/C++ [Bài tập 170816]


Cấu trúc điều khiển trong C/C++
* Tóm tắt lý thuyết
 + Cấu trúc rẽ nhánh
   if (điều kiện)
   {
      Câu lệnh 1;
   }
   else
   {
     Câu lệnh 2;
    }

  Trong đó: 
    - điều khiện: biểu thức logic
    - else có thể có hoặc không
    - Câu lệnh có thể là lệnh đơn, lệnh phúc hoặc cấu trúc khác

 + Cấu trúc lựa chọn
   switch (biểu thức) {
      case gt1:
       Câu lệnh 1;
       [break;]
      
      case gt2:
       Câu lệnh 2;
       [break;]
   
       ...
      case gtn:
       Câu lệnh n;
       [break;]
   [    default:
      Câu lệnh 0;   ]
   }

  Trong đó:
    - Biểu thức cho giá trị cụ thể
    - break,default: có thể có hoặc không
    - Câu lệnh có thể là lệnh đơn, lệnh phức, hoặc một cấu trúc khác

 + Cấu trúc lặp
   - for
     for (bt khởi tạo ; điều kiện ; bt thiết lập lại)
      {
        câu lệnh ;
      }

   - while
     while (điều kiện)
      {
         Câu lệnh;
      }


   - do/while
    do{
      Câu lệnh;
   } while (điều kiện);

 

* Bài tập áp dụng 
 (Chương trình được mã hóa trên TurboC++ 3.0)

Bài 1 Quản lý điểm
- Nhập vào điểm 5 học kỳ và số tín chỉ tương ứng
 (0 <= điểm <= 10, 20 <= số tín chỉ <= 25)
- Tính điểm trung bình
- In ra điểm chữ và điểm tích lũy

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
// khai bao bien
float diemK1,diemK2,diemK3,diemK4,diemK5;
int tcK1,tcK2,tcK3,tcK4,tcK5;
// Nhap diem va so tin chi

cout<<"\n Nhap diem: ";
do{
  cout<<"\n Diem ky 1: "; cin>>diemK1;
  if(diemK1<0||diemK1>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK1<0||diemK1>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 2: "; cin>>diemK2;
  if(diemK2<0||diemK2>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK2<0||diemK2>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 3: "; cin>>diemK3;
  if(diemK3<0||diemK3>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK3<0||diemK3>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 4: "; cin>>diemK4;
  if(diemK4<0||diemK4>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK4<0||diemK4>10);


do{
  cout<<"\n Diem ky 5: "; cin>>diemK5;
  if(diemK5<0||diemK5>10)
    cout<<"\n Nhap lai diem !";
  }while(diemK5<0||diemK5>10);

cout<<"\n \n Nhap so tin chi: ";

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 1: "; cin>>tcK1;
  if(tcK1<20||tcK1>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK1<20||tcK1>25);


do{
  cout<<"\n So tin chi ky 2: "; cin>>tcK2;
  if(tcK2<20||tcK2>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK2<20||tcK2>25);
 

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 3: "; cin>>tcK3;
  if(tcK3<20||tcK3>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK3<20||tcK3>25);

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 4: "; cin>>tcK4;
  if(tcK4<20||tcK4>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK4<20||tcK4>25);

do{
  cout<<"\n So tin chi ky 5: "; cin>>tcK5;
  if(tcK5<20||tcK5>25)
    cout<<"\n Nhap lai so tin chi !";
  }while(tcK5<20||tcK5>25);


 // Tinh diem
float 
diemTB=(diemK1*tcK1+ diemK2*tcK2+ diemK3*tcK3+ diemK4*tcK4+ diemK5*tcK5) / (tcK1+tcK2+tcK3+tcK4+tcK5);

// in diem chu, diem tich luy
char diemChu;
int diemTL;
if(diemTB>=8.5) {diemChu='A'; diemTL=4;}
else
  if(diemTB>=7) {diemChu='B'; diemTL=3;}
  else 
   if(diemTB>=5.5) {diemChu='C'; diemTL=2;}
   else
    if(diemTB>=4) {diemChu='D'; diemTL=1;} 
    else
           {diemChu='F'; diemTL=0;} 
cout<<"\n *Diem chu: "<<diemChu<<"\n *Diem tich luy: "<<diemTL; 

getch(); 

 -----------------------------------------------------
Bài 2: Tính s=x/1 +x^2/2 +... + x^n/n
  (x là số thực, 1 <= x <=3; n là số nguyên 3<= n <= 100)


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>

void main(){
// khai bao bien
 float x;
 int n;
// Nhap so lieu
do{
  cout<<"\n x: "; cin>>x;
  if(x<1||x>3)
    cout<<"\n Nhap lai x !";
  }while(x<1||x>3);


do{
  cout<<"\n n: "; cin>>n;
  if(n<3||n>100)
    cout<<"\n Nhap lai n !";
  }while(n<3||n>100);

// Tinh S
float s=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
  s=s+(float)pow(x,i)/i;
cout<<"\n S= "<<s;

getch();
}


--------------------------
>> Tham khảo thêm Tại đây

 
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm