Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, September 19, 2016

 [Code Java] Một số ví dụ về cấu trúc điều khiển và mảng trong Java [Chữa bài tập 200416]


Bài 1. Viết chương trình tính hóa đơn tiền điện
Khung giá:
- 0 đến 100: đơn giá điện 1200đ
- 101 đến 150: đơn giá điện 1500đ
- 151 đến 200: đơn giá điện 1800đ
- lớn hơn 200: đơn giá 2000đ
Yêu cầu: In hóa đơn tiền điện với
+ Họ tên khách hàng:
+ Số đầu:
+ Số cuối:
+ Thành tiền:


package bai1_java_200416;
import java.util.Scanner;

public class Bai1_Java_200416 {
    public static void main(String[] args) {
       String hoTen;
       int soDau,soCuoi;
       float thanhTien;
      
       // Nhap thong tin khach hang
       Scanner inp=new Scanner(System.in);
       System.out.print("\n Ho ten KH: ");
       hoTen=inp.nextLine();
       do{
        System.out.print("\n So dau: ");
        soDau=inp.nextInt();
        if(soDau<0)
            System.out.print("\n Nhap lai so dien ");
       }while(soDau<0);
      
       do{
       System.out.print("\n So cuoi: ");
       soCuoi=inp.nextInt();
       if  (soCuoi<soDau)
            System.out.print("\n Nhap lai so dien ");
       }while (soCuoi<soDau);
      
       int soDien=soCuoi-soDau;
      
       // Tinh tien
       if(soDien<=100)
           thanhTien=soDien*1200;
       else if(soDien<=150)
           thanhTien=100*1200+(soDien-100)*1500;
       else if(soDien<=200)
           thanhTien=100*1200+50*1500+(soDien-150)*1800;
       else
           thanhTien=100*1200+50*1500+50*1800+(soDien-200)*2000;
      
       System.out.print("\n IN THONG TIN HOA DƠN:\n");
       System.out.println("\n + Ho ten khach hang:  "+ hoTen);
       System.out.println("\n + So dien dau: "+soDau);
       System.out.println("\n + So dien cuoi: "+soCuoi);
       System.out.println("\n + Thanh tien: "+thanhTien);
      
      
    }
   
}


Bài 2. Viết chương trình 
- Nhập số thực x, thỏa mãn 1<=x<=3; số nguyên n, thỏa mãn 1<=n<=1000.
- Tính: s=1/x+2!/x^2 +... n!/x^n.

package bai2_java_200416;
import java.util.Scanner;
public class Bai2_Java_200416 {

  
    public static void main(String[] args) {
        float x;
        int n;
       
       Scanner inp=new Scanner(System.in);
       System.out.print("\n Nhap x, n: ");
      
       do{
        System.out.print("\n x= ");
        x=inp.nextFloat();
        if(x<1||x>3)
            System.out.print("\n Nhap lai x ");
       }while(x<1||x>3);
      
      
       do{
        System.out.print("\n n= ");
        n=inp.nextInt();
        if(n<1||n>1000)
            System.out.print("\n Nhap lai n ");
       }while(n<1||n>1000);
      
       //Tinh s
      
       float s=0;
      
       for (int i=1;i<=n;i++)
       {
           // tinh giai thua cua i
           long gt=1;
           for (int j=1;j<=i;j++)
               gt=gt*i;
           s=(float)gt/(float)Math.pow(x,i);
       }
      
       System.out.println("\n S= "+ s);
    }
   
}


Bài 3. Viết chương trình thực hiện
- Nhập vào dãy số nguyễn dương, có không quá 100 phần tử
- In ra vị trí số chẵn
- Sắp xếp dãy tăng dần


package bai3_java_200416;
import java.util.Scanner;
public class Bai3_java_200416 {

   
    public static void main(String[] args) {
        // khai bao mang
        int[] a=new int[100];
        int n;
        // nhap so phan tu mang
        Scanner inp=new Scanner(System.in);
        do{
        System.out.print("\n n= ");
        n=inp.nextInt();
        if(n<1||n>100)
            System.out.print("\n Nhap lai n ");
       }while(n<1||n>100);
       
        // Nhap mang
        for (int i=0;i<n;i++)
            do{
                System.out.print("\n a["+i+"]= ");
                a[i]=inp.nextInt();
                if(a[i]<0)
                    System.out.print("\n Nhap lai a["+i+"]");
            }while(a[i]<0);
        // In ra vi tri so chan
        System.out.print("\n In ra vi tri so chan:\n");      
        for (int i=0;i<n;i++)
            if(a[i]%2==0) System.out.print(i+ ", ");      
       
        // Sap xep day tang dan
        System.out.print("\n Sap xep day tang dan:\n");      
        for (int i=0;i<n;i++)
            for (int j=i+1;j<n;j++)
                if(a[i]>a[j])
                {
                    int t=a[i];
                    a[i]=a[j];
                    a[j]=t;
                }
               
        for (int i=0;i<n;i++)
            System.out.print(a[i]+" , ");
    }
   
}


Bài 4. Đổi cơ số 10 ra 2.
 /*
- Nhập vào từ bàn phím số nguyên a (0<a<255)
- Đổi a ra số nhị phân, in kết quả ra màn hình
*/

package doi10ra2;
import java.util.Scanner;
// Doi co so
 class DoiCoSo{
        int a;
        int m[]=new int[8];
        void DoiCoSo(){
            // Nhap a
            Scanner in=new Scanner(System.in);
            do{
                System.out.printf("\n a= ");
                a=in.nextInt();
                if (a<0||a>255)
                    System.out.printf("\n a= ");
            }while (a<0||a>255);
            // khoi tao mang
            int i;
            for(i=0;i<8;i++)
                m[i]=0;
            // Doi co so
            i=7;           
            while (a!=0)
            {
                m[i--]=a%2;
                a=a/2;               
            }
            // In so co so 2
            System.out.printf("\n In ket qua: ");
            for(i=0;i<8;i++)
                System.out.printf(m[i]+"");           
        }
       
     }

class Doi10ra2 {

    public static void main(String[] args) {
        DoiCoSo t=new DoiCoSo();
        t.DoiCoSo();
    }
}
// -----------------------------------------------


http://lap-trinh-may-tinh.blogspot.com/

tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm