Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, September 28, 2016

[KTLT C/C++] Chữa bài Test - Kỹ thuật lập trình 280916

Câu 1:  Viết chương trình thực hiện
+ Nhập vào từ bàn phím n,m,x (sao cho: n,m là số nguyên thỏa mãn, 2<=n<=m<=10 ; x là số thực thỏa mãn, 1<=x<=5)
+ Tính:
  S1= m!/((m-n)!*n!)
  S2= x^1 / 1! + x^2 / 2! + ... + x^n /n!

--------
Code TC3.0

// Cau 1.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
// khai bao bien toan cuc
int m,n;
float x;
// Nhap m,n,x
void Nhap(){
// nhap n
cout<<"\n Nhap n:\n";
do{
cout<<"\n n= "; cin>>n;
if(n<2||n>10) cout<<"\n Nhap lai n!";
}  while (n<2||n>10);
// nhap m
cout<<"\n Nhap m:\n";
do{
cout<<"\n m= "; cin>>m;
if(m<n||m>10) cout<<"\n Nhap lai m!";
}  while (m<n||m>10);
// nhap x
cout<<"\n Nhap x:\n";
do{
cout<<"\n x= "; cin>>x;
if(x<1||x>5) cout<<"\n Nhap lai x!";
}  while (x<1||x>5);
}
// Tinh giai thua
long GiaiThua(int a){
long gt=1;
for(int i=1;i<=a;i++)
gt=gt*i;
return gt;
}
// Tinh S1
long Tinh_S1(int m, int n){
return GiaiThua(m)/(GiaiThua(n)*GiaiThua(m-n));
}
// Tinh S2
float Tinh_S2(int n, float x){
float s=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
s=s+(float)pow(x,i)/GiaiThua(i);
return s;
}
// In Ket qua
void InKQ(){
cout<<"\n S1= "<<Tinh_S1(m,n);
cout<<"\n S2= "<<Tinh_S2(n,x);
}
// Ham main
void main(){
clrscr();
Nhap();
InKQ();
getch();
}-----------------------------------
Câu 2: Viết các hàm thực hiện
+ Nhập từ bàn phím dãy số nguyên có n phần tử ( 3<=n<=100)
+ In dãy vừa nhập
+ Tìm số chẵn đầu tiên trong dãy
+ Đếm tất cả các số là bội của 3 và 5 trong dãy
+ Sắp xếp dãy tăng dần, in dãy đã sắp xếp
+ Loại bỏ các số trùng nhau trong dãy và in ra màn hình


Code TC3.0

// Cau 2.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>

// khai bao bien toan cuc
int n,a[100];

// Nhap day so
void Nhap(){
// nhap n
cout<<"\n Nhap n:\n";
do{
cout<<"\n n= "; cin>>n;
if(n<3||n>100) cout<<"\n Nhap lai n!";
}  while (n<3||n>100);
// nhap mang
cout<<"\n Nhap mang:\n";
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\n a["<<i<<"]="; cin>>a[i];
}
}
// In day
void InDay(){
cout<<"\n In day: \n";
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i]<<", ";
}
// Tim so chan dau tien trong day
void TimSoChan(){
for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]%2==0) break;
if(i<n) cout<<"\n So chan dau tien la: "<<a[i];
else
cout<<"\n Day khong ton tai so chan.";
}
// Dem boi cua 3,5
void DemBoi(){
int dem=0;
for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]%3==0 &&a[i]%5==0)
dem++;
cout<<"\n So cac so la boi cua 3 va 5: "<<dem;
}
// Sap xep day tang dan
void SapXep(){
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
 if(a[i]>a[j])
  {
int t=a[i]; a[i]=a[j];a[j]=t;
  } // in day
InDay();
}
// Loai bo phan tu trung nhau
void LoaiPhanTuTrung(){
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
 if(a[i]==a[j])
  {
    for(int g=j;g<n-1;g++)
a[g]=a[g+1];
    n--;
  }
// In day
InDay();
}
// Ham main
void main(){
clrscr();
Nhap();
InDay();
TimSoChan();
DemBoi();
SapXep();
LoaiPhanTuTrung();
getch();
}----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm