Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Monday, September 19, 2016

Sử dụng thuật toán DDA_Line và thuật toán tô màu miền kín:
Viết chương trình C\C++ vẽ ngôi nhà.
/*  Tô màu miền kín với thuật toán quét dòng */

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
// LÀM TRÒN
int Round(float a){
return (int)(floor(a+0.5));
}
// HAM DDA_LINE -x
void ddaline_x(int x1, int y1, int x2, int y2, int c) 
{
   float k,x,y,m;
   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
   x=x1; y=y1;
   putpixel(x,y,c);
   while (x<=x2){
//delay();
x=x+1;
y=y+k;
putpixel((int)(x),Round(y),c);
   }
}
// HAM DDA_LINE - y
void ddaline_y(int x1, int y1, int x2, int y2, int c)
{
   float k,x,y,m;
   k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
   x=x1; y=y1;
   putpixel(x,y,c);
   while (y<=y2){
delay(10);
y=y+1;
x=x+1.0/k;
putpixel((int)(x),Round(y),c);
   }
}

// duong thang // 0x
void Line_ox(int x1, int x2, int y, int c){
for(int x=x1;x<=x2;x++)
putpixel(x,y,c);
}

// duong thang // 0y
void Line_oy(int x, int y1, int y2, int c){
for(int y=y1;y<=y2;y++)
putpixel(x,y,c);
}

// To mau quet dong mai nha
void ToMaiNha(int y1,int y2,int c){
int x1,x2;
    for(int y=y1;y<=y2;y++)
{
x1=400-2*y;
x2=x1+300;
Line_ox(x1,x2,y,c);
}
}

// to mat truoc
void ToMatTruoc(int x1, int y1, int x2, int y2, int c) 
{
for(int x=x1;x<=x2;x++)
Line_oy(x,y1,y2,c);
}

// to doc nha
void ToDocNha(int y1, int y2, int c) 
{
for(int y=y2;y>=y1;y--){
ddaline_x(400,y,600,y-20,c);
}
// To mau theo thuat toan duong bien
void FloodFill (int x, int y, int in_color, int new_color) 
{
if (getpixel(x, y) == in_color){
putpixel(x, y, new_color);
FloodFill(x-1, y, in_color, new_color);
FloodFill(x+1, y, in_color, new_color);
FloodFill(x, y-1, in_color, new_color);
FloodFill(x, y+1, in_color, new_color);  
}
// HAM CHINH
void main(){
    clrscr();
    int gdriver = DETECT,gmode;
    initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\TC\\BGI");
    cout<<"\** VE NGOI NHA **\n"; 
/* Vẽ các cạnh song song với ox */
// AF
Line_ox(100,400,300,5);
// CD
Line_ox(200,300,200,5);
// GK
Line_ox(100,400,150,5);
// LH
Line_ox(200,500,100,5); 
/* Vẽ các cạnh song song với oy */
// AK
Line_oy(100,150,300,5);
// BC
Line_oy(200,200,300,5);
// DE
Line_oy(300,200,300,5);
// GF
Line_oy(400,150,300,5);
// IJ
Line_oy(600,130,280,5);
/* Vẽ các cạnh xiên */
// KL
ddaline_x(100,150,200,100,5);
// GH
ddaline_x(400,150,500,100,5);
// HI
ddaline_x(500,100,600,130,5);
// FJ
ddaline_x (400,300,600,280,5); 
/* Tô màu ngôi nhà */
   // tô mái nhà
       ToMaiNha(100,150,7);
   // tô tường trước
       ToMatTruoc(100,150,400,300,2);
   // Tô cửa chính
       ToMatTruoc(200,200,300,300,8);
   // Tô đốc nhà
       ToDocNha(150,300,6);
   // Tô phần tam giác đốc nhà
       FloodFill(500,130,0,6);
       getch();
       closegraph();
}
-----------
* Đề nghị các bạn sử dụng các thuật toán khác để vẻ đoạn thẳng và phối hợp các phương pháp tô màu khác nhau để vẻ ngôi nhà.

tailieucntt.org

----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm