Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, January 15, 2017

Ví dụ giải thuật Đệ quy

/*
Bài 1: Viết các hàm thực hiện (sử dụng hàm đệ quy):
Tính S= x^2 / 2! + x^4 / 4! + ... + x^(2n) / (2n)!
(Trong đó x, n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 1<x<3; 2<n<100)
*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
// var
float x;
int n;
// Input x,n
void Input_x_n(){
cout<<"\n Nhap x, n:";
do{
cout<<"\n x: ";
cin>>x;
if(1>x||x>3)
cout<<"\n Nhap lai x!";
}while(1>x ||x>3);
do{
cout<<"\n n: ";
cin>>n;
if(1>n||n>100)
cout<<"\n Nhap lai n!";
}while(1>n ||n>100);
}
// Luy thua
float LuyThua(float x, int i){
if(i==1) return x;
return LuyThua(x,i-1)*x;
}
// Giai thua
long GiaiThua(int i){
if(i==1) return 1;
return GiaiThua(i-1)*i;
}
// Tinh tong
float TinhTong(int x, int n){
if(n==2) return (x*x)/2;
return LuyThua(x,n)/GiaiThua(n) + TinhTong(x,n-2);
}
// Ham chinh
void main(){
Input_x_n();
cout<<"\n Tong = "<<TinhTong(x,2*n);
getch();
}
// Tinh tong
float TinhTong(int x, int n){
     if(n==2) return (x*x)/2;
     return LuyThua(x,n)/GiaiThua(n) + TinhTong(x,n-2);
}
// Ham chinh
void main(){
Input_x_n();
cout<<"\n Tong = "<<TinhTong(x,2*n);
getch();
}
//---------------------------------------------------

/*
Bài 2: Viết các hàm thực hiện (sử dụng hàm Đệ quy)
- Nhập vào dãy số nguyên dương có n phần tử (2<=n<=100)
- In ra màn hình tất cả số nguyên tố trong dãy
- Tìm UCLN của các số >=5 có trong dãy.

*/

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
// var
int a[100],n;
// Nhap
void Input_Array(){
// Nhap so phan tu mang
cout<<"\n * Nhap so phan tu mang: ";
do{
cout<<"\n n: ";
cin>>n;
if(2>n||n>100)
cout<<"\n Nhap lai n!";
}while(2>n||n>100);
// Nhap mang
cout<<"\n * Nhap mang: ";
for(int i=0;i<n;i++)
do{
cout<<"\n a["<<i<<"]= ";
cin>>a[i];
if(a[i]<=0)
cout<<"\n Nhap lai a["<<i<<"]";
}while (a[i]<=0);
}
// Kiem tra so nguyen to (De quy)
int Test_SNT(int a, int i){
if(a==1||a==2||a==3||i>(int)sqrt(a)) return 1;
if (a%i==0) return 0;
return Test_SNT(a,i+1);
}
// UCLN cua 2 so (De quy)
int UCLN(int a, int b){
if(a==b) return a;
if (a>b) return UCLN(a-b,b);
return UCLN(a,b-a);
}
// UCLN cua day so (De quy)
int UCLN_Array(int a[], int n){
if(n==2)
return UCLN(a[0],a[1]);
    return  UCLN(a[n-1],UCLN_Array(a,n-1));

}
// In UCLN cua cac so >=5 trong day
void In_UCLN(int a[], int n){
// loai cac so < 5 trong mang
int j=0; // so phan tu cua mang moi
int b[100];
for(int i=0;i<n;i++)
if(a[i]>=5) { b[j]=a[i]; j++;}
// UCLN cua ca so >=5 trong day
cout<<"\n * UCLN: "<<UCLN_Array(b,j);
}
// Ham chinh
void main(){
Input_Array();
cout<<"\n * In so nguyen to trong day: \n";
for(int i=0;i<n;i++){
int k=2;
if(Test_SNT(a[i],k)==1)
cout<<a[i]<<"; ";
}
// UCLN cua ca so >=5 trong day
In_UCLN(a,n);
getch();
}
* Lưu ý: 
-  Code chương trình chạy trên TC3.0
-  Các bạn có thể xây dựng giải thuật đệ quy theo cách khác.

----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm