Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, June 14, 2017

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

  I. Các kiểu dữ liệu cơ bản chuần trong C\C++:

   1. Kiểu số nguyên
    - Ký hiệu: int (2 Byte);
    - Các kiểu mở rộng: long, unsigned int, unsigned long
 
   2. Kiểu số thực
    - Kí hiệu: float (4 Byte)
    - Các kiểu mở rộng: double, long double
 
   3. Kiểu ký tự
    - ký hiệu: char (1 Byte)

  II. Ép kiểu, chuyển kiểu
    - Chuyển kiểu tự động: char -> int -> float.
    - Ép kiểu:  
      Ví dụ: Ép kiểu float thành int:  
       (int)x; (x có kiểu float)

  III. Các toán tử trong C\C++
  - Toán tử số học:  

  +, -, *, /,
 
  % (chia lấy phần dư),
 
  ++ (tăng 1 đơn vị),
 
  -- (giảm 1 đơn vị),
 
  =, ...
 
 
  - Toán tử logic:
 
  && (and),
 
  || (or),
 
  ! (not).
 
  - Toán tử quan hệ:
 
   >, <, >=, <=, ==, !=.
 
 
  - Toán tử xử lý bit:
 
  >> (dịch phải),
 
  << (dịch trái),
 
  ~ (not bit),
 
  ^ (xor bit),
 
  & (and bit),
 
  | (or bit).

 
   IV. Một số hàm thông dụng C++
 
   Để sử dụng các hàm, bạn cần khai báo tiền xử lý (#include)
 
 - stdio.h : Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output).
   
   Gồm các hàm: 
       printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), fclose(), fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(), putw(),...
   

- conio.h : Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS console).

Gồm các hàm:
clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(), putch(), clreol(),...


- math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán

Gồm các hàm:
abs(), sqrt(), log(). log10(), sin(), cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(), exp(),...


  - alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhớ.
 
  Gồm các hàm:
  calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(), farcalloc(), farfree(),...


- io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp.

Gồm các hàm:
open(), _open(), read(), _read(), close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), filelength(), lock(),...

- graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa.

Gồm các hàm:
initgraph(), line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(),...
 


---------------------------------
* VÍ DỤ [ Code Dev C++ ]
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Tính tổng hai số nguyên a, b cho trước.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {

    // khai báo biến
    int a,b;
    a=5; b=6;
    int s=a+b;
    cout<<"\n Tong "<<a<<" va "<<b<<" bang "<<s;
   return 0;
 
}

------------

Ví dụ 2: 

+ Yêu cầu: Tính chu vi diện tích của tam giác với 3 cạnh cho trước

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {

    // khai báo biến sô thực
    float a,b,c;
    a=3.0; b=4.0;c=5.0;
    float cv,dt; // chu vi, dien tich
 
    // tinh chu vi, dien tich
    cv=a+b+c;
    float p=cv/2; // nua chu vi
    dt=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
     cout<<"\n Chu vi = "<<cv<<"\n Dien tich = "<<dt;
   return 0;
 
}

------------

Ví dụ 3:

+ Yêu cầu:
  - In ra màn hình vị trí của ký tự 'A' trong bảng mã ASCII.

  - In ra ký tự tại vị trí 67 trong bảng mã ASCII.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

int main() {
    // khai báo biến ký tự
    char ch='A';
    int vt=ch;
    cout<<"\n Vi tri cua ky tu A: "<<vt;
    // in ra ky tu tai vi tri 67
    vt=67;
    ch=(char)vt;// ép kiểu int thành char
    cout<<"\n Ky tu tai tai vi tri 67 la: "<<ch;
   return 0;

}

------------------------
Xem bài khác:
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm