Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, June 14, 2017

---------------------------------
* TÓM TẮT LÝ THUYẾT
---------------------------------

 1. Cấu trúc lặp do - while
  Chức năng của nó là hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi [Khối lệnh] được thực hiện, vì vậy [Khối lệnh] sẽ được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi condition không bao giờ được thoả mãn

 2. Cú pháp: 
  do 
 
    Khối lệnh; 
 
  while (biểu thức điều khiển);
 
 Trong đó: 
  - [biểu thức điều khiển] là biểu thức logic
  - Trong [khối lệnh] cần có tác động để [biểu thức điều khiển] sai đi.
 


---------------------------------
** VÍ DỤ
---------------------------------

Ví dụ 1: 

+ Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 1<n<2014.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
int n;
// su dụng do-while de nhap n
do{
cout<<"\n n= ";
cin>>n;
if (n<=1||n>=2014)
cout<<"\n Nhap lai n !";
}while (n<=1||n>=2014);
// tinh tong
int s=0,i=0;
do{  
   s=s+i;
i++;
}while(i<=n);
// in ket qua
cout<<"\n Tong = "<<s;
return 0;
}

--------------

Ví dụ 2: 

+ Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 4<=n<=1000.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
int n;
// su dụng do-while de nhap n
do{
cout<<"\n n= ";
cin>>n;
if (n<4||n>1000)
cout<<"\n Nhap lai n !";
}while (n<4||n>1000);

// dem so chan
int dem=0,i=0;
do{
if (i%2==0) dem++;
i++;
}while (i<=n);

// in ket qua
cout<<"\n Ket qu = "<<dem;

return 0;
}

--------------

Ví dụ 3: 

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
cout<<"\n In ket qua: ";
int i=1000;
do{
if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
cout<<i<<" ; ";
i++;
}while (i<=9999);
return 0;
}

---------------

Ví dụ 4: 

+ Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương

+ Code:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
cout<<"\n In bang cuu chuong: \n";
int i=1;
do{
int j=1;
do{
cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<" ; ";
j++;
}while (j<9);
cout<<"\n";
i++;
} while (i<=9);

return 0;
}

--------------

Ví dụ 5: 

+ Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.

+ Code:


#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main() {
cout<<"\n In so nguyen to nho hon 1000: \n";
int i=1;
do
{
int test=0,j=2;
do{
if(i%j==0) {
test=1;
break;
}
j++;
}while (j<i);
if(test==0) cout<<i<<" ; ";
i++;
}while (i<=1000);
return 0;
}

------------

*** CHÚ Ý:
 - Các cấu trúc for, while, do-while có thể chuyển đổi qua lại cho nhau.
 - Câu lệnh break, continue:
   + break: khi gặp lệnh break vòng lặp kết thúc
   + continue: khi gặp lệnh contineu vòng lặp bỏ qua phần còn lại, bắt đầu vòng lặp mới.

------------------------
Xem bài khác:
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm