Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, September 26, 2017

Cài đặt thuật toán: Duyệt đồ thị theo chiều rộng (BFS) và chiều sâu (DFS)/* Duyệt đồ thị theo chiều rộng (BFS) và chiều sâu (DFS) */
// Code Turbo C++#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>

void create();  // For creating a graph
void dfs();  // For Deapth First Search(DFS) Traversal.
void bfs();  // For Breadth First Search(BFS) Traversal.

struct node  // Structure for elements in the graph
{
   int data,status;
   struct node *next;
   struct link *adj;
};

struct link  // Structure for adjacency list
{
   struct node *next;
   struct link *adj;
};

struct node *start,*p,*q;
struct link *l,*k;
int main()
{
   int chon;
   create();
   
   while(1)
   
   { 
 cout<<"\nMENU:\n";
      cout<<"1: DFS\n";
 cout<<"2: BSF\n";
      cout<<"3: Exit\n";
      cout<<" Nhap vao su lua chon cua ban : \n";
      cin>>chon;
      switch(chon)
      {
case 1:
   dfs();
   break;
case 2:
        bfs();
   break;
case 3:
   exit(0);
   break;
default:
   cout<<"Chon khong dung!\n";
cout<<"Nhap lai luc chon.\n";
   getch();
      }
   }
   return 0;
}

void create()    // Creating a graph
{
   int dat,flag=0;
   start=NULL;
   cout<<"Nhap cac nut trong do thi (nhap 0 de ket thuc): \n";
   while(1)
   {
      cin>>dat;
      if(dat==0)
break;
      p=new node;
      p->data=dat;
      p->status=0;
      p->next=NULL;
      p->adj=NULL;
      if(flag==0)
      {
start=p;
q=p;
flag++;
      }
      else
      {
q->next=p;
q=p;
      }
   }
   p=start;
   while(p!=NULL)
   {
      cout<<"Cac nut noi ke voi "<<p->data<<" (nhap 0 de ket thuc) : \n";
      flag=0;
      while(1)
      {
cin>>dat;
if(dat==0)
   break;
k=new link;
k->adj=NULL;
if(flag==0)
{
   p->adj=k;
   l=k;
   flag++;
}
else
{
   l->adj=k;
   l=k;
}
q=start;
while(q!=NULL)
{
   if(q->data==dat)
      k->next=q;
   q=q->next;
}
      }
      p=p->next;
   }
   cout<<"\n-------------------------\n";
   return;
}
//Deapth First Search(DFS) Traversal.

void bfs()
{
   int qu[20],i=1,j=0;
   p=start;
   while(p!=NULL)
   {
      p->status=0;
      p=p->next;
   }
   p=start;
   qu[0]=p->data;
   p->status=1;
   while(1)
   {
      if(qu[j]==0)
break;
      p=start;
      while(p!=NULL)
      {
if(p->data==qu[j])
    break;
p=p->next;
      }
      k=p->adj;
      while(k!=NULL)
      {
q=k->next;
if(q->status==0)
{
   qu[i]=q->data;
   q->status=1;
   qu[i+1]=0;
   i++;
}
k=k->adj;
      }
      j++;
   }
   j=0;
   cout<<"Ket qua theo BFS:  ";
   while(qu[j]!=0)
   {
      cout<<qu[j]<<"  ";
      j++;
   }
   getch();
   return;
}


// Breadth First Search(BFS) Traversal.
void dfs()
{
   int stack[25],top=1;
   cout<<"Ket qua theo DFS:  ";
   p=start;
   while(p!=NULL)
   {
      p->status=0;
      p=p->next;
   }
   p=start;
   stack[0]=0;
   stack[top]=p->data;
   p->status=1;
   while(1)
   {
      if(stack[top]==0)
break;
      p=start;
      while(p!=NULL)
      {
if(p->data==stack[top])
   break;
p=p->next;
      }
      cout<<stack[top]<<"  ";
      top--;
      k=p->adj;
      while(k!=NULL)
      {
q=k->next;
if(q->status==0)
{
   top++;
   stack[top]=q->data;
   q->status=1;
}
k=k->adj;
      }
   }
   getch();
   return;
}

//--------------------------------------------------


----------


Cùng bạn tự học CNTT - tailieucntt.org
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay:

kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm